Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský English

OBCHODNÍ PODMÍNKY

služby eAdvokacie.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Mgr. Danielem Maškem, advokátem, č. osv. ČAK 9244, IČ: 475 93 687, členem sdružení Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 (dále jen „advokát“), a jinými osobami (dále jen „klient“) vznikající v souvislosti a ze smluv o poskytování právních služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky advokáta umístěné na internetové adrese www.e-Advokacie.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu s advokátem uzavřít smlouvu o poskytování služeb, je spotřebitelem, tedy není právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání právních služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi advokátem a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 11 obchodních podmínek.
  3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek klientem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Službou se rozumí právní služby advokáta dohodnuté s klientem ve smlouvě o poskytování služeb, jež mohou spočívat zejména v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobě v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a dalších formách právní pomoci.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může klient zejména provádět správu svých údajů a přistupovat k výsledkům služby (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu jsou advokátem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že advokát nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany klienta.
  4. Advokát může klientovi znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že klient poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek); tím není dotčeno ustanovení čl. 10 obchodních podmínek.
 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Klient vyplní registrační formulář na webové stránce. Údaje uvedené klientem v registračním formuláři jsou pro účely obchodních podmínek považovány advokátem za správné. Advokát bude vyžadovat ověření totožnosti klienta přiměřeným způsobem, a to před poskytnutím právní služby.
  2. Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena v průběhu individuální komunikace mezi advokátem a klientem (prostřednictvím webové stránky či prostřednictvím elektronické pošty).
  3. Klient bere na vědomí, že advokát není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve porušily smluvní vztahy s advokátem.
 5. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Smlouvou o poskytování služeb se advokát zavazuje, že poskytne klientovi službu, přičemž klient se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že advokátovi zaplatí za poskytnutí služby dohodnutou odměnu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.2 obchodních podmínek.
  2. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služby klientovi. Této povinnosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho zániku právní nástupce klienta.
  3. Klient bere na vědomí, že s přihlédnutím k ustanovení § 26 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), může právní služby poskytovat anebo advokáta při jednotlivých úkonech zastoupit jiný advokát nebo advokátní koncipient.
  4. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Při poskytování služby je advokát nezávislý, je však vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Jsou-li pokyny klienta v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem, není jimi advokát vázán a je povinen o této skutečnosti klienta informovat.
  5. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včas úplné a pravdivé informace a předkládat mu materiály, informace a jiné podklady potřebné k řádnému výkonu činnosti podle smlouvy o poskytování služeb.
 6. ODMĚNA ADVOKÁTA
  1. Za poskytování služby uhradí klient advokátovi odměnu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb. Výše odměny advokáta bude klientovi sdělena včetně všech daní a poplatků.
  2. Advokát může požadovat zálohu na jeho odměnu dle smlouvy o poskytování služeb.
  3. Vyúčtování poskytnuté služby bude provedeno po poskytnutí služeb. Na žádost klienta je advokát povinen předem sdělit výši své předpokládané odměny a předpokládaný rozsah úkonů, které bude muset vynaložit na poskytnutí služby.
  4. Odměna advokáta je splatná bezhotovostně, a to na účet advokáta sdělený klientovi (dále jen „účet advokáta“).
  5. Informace k platbě včetně čísla účtu advokáta a variabilního symbolu platby obdrží klient v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu, či je advokát zašle elektronickou poštou na adresu klienta.
  6. Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  7. V případě bezhotovostní platby odměny advokáta je závazek klienta hradit odměnu advokáta splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet advokáta.
 7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  1. Klient bere na vědomí, že advokát nenese odpovědnost za nastavení provedená klientem v uživatelském účtu.
  2. Klient nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení advokáta, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Klient nesmí server advokáta, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Advokát odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za újmu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li újma způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem. Advokát, který vykonává advokacii ve sdružení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídá, jakož i pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, k jejímuž splnění je advokát vykonávající advokacii ve sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti advokáta za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Klient může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti advokáta za vady služeb u advokáta zejména na adrese jeho sídla.
  3. Klient bere na vědomí, že advokát nenese odpovědnost za funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení klienta, za stav programového vybavení klienta, za zálohování dat klientem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení klienta.
  4. Klient bere na vědomí, že advokát je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); při plnění povinností ze smlouvy o poskytování služeb jsou strany povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona. Advokát je oprávněn po klientovi vyžadovat informace, dokumenty a další podklady za účelem jeho identifikace a kontroly a klient je povinen mu je poskytnout.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V případě, kdy je klient fyzickou osobou, svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností advokáta plní advokát prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící advokátovi k rozpoznání webového prohlížeče klienta při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky advokáta ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 10. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
  2. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování služeb kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědí, která je účinná dnem doručení advokátovi.
  3. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo v jiných případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Advokát je oprávněn takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů.
  4. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.
 11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV
  1. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce a v anglickém jazyce.
  2. Klient souhlasí s tím, že advokát může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Klient bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků advokáta ze smlouvy o poskytování služeb před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá klient v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
  3. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (čl. 11.2), je klient, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může klient využít vzorový formulář poskytovaný advokátem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupí-li klient od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení, je povinen uhradit advokátovi poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Zbývající předplacenou odměnu vrátí advokát klientovi, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.
  4. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí klient sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
  5. Advokát je vázán stavovskými předpisy České advokátní komory.
  6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje advokát prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.13). Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle advokát na elektronickou adresu klienta.
  7. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
  8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  9. Advokát je oprávněn k poskytování právních služeb na základě zápisu do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Dozor nad činností advokáta zajišťuje Česká advokátní komora. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Práva z vadného plnění advokáta se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  11. Volbou práva podle čl. 12.1 obchodních podmínek není klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  12. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována advokátem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  13. Kontaktní údaje advokáta: adresa elektronické pošty eadvokacie@eadvokacie.cz, telefon + 420 602 626 065.
 12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi advokátem a klientem se:
   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem;
   2. vylučuje použití ustanovení § 1763 a § 2440 odst. 2 občanského zákoníku;
   3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem.
  2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky ke stažení