Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský English

Informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování právních služeb či pro jednání a uzavření této smlouvy, včetně vedení Vašeho uživatelského účtu, a dále je toto zpracování nezbytné pro plnění právních povinností advokátní kanceláře. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů jsou členové sdružení advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, a to Mgr. Daniel Mašek, advokát, č. osv. ČAK 9244, IČ: 475 93 687, JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, č. osv. ČAK 10949, IČ: 714 56 929, JUDr. Josef Aujezdský, advokát, č. osv. ČAK 11166, IČ: 714 58 883 a JUDr. Taťána Pazourková, advokátka, č. osv. ČAK 12110, IČ 714 69 826 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty kancelar@eadvokacie.cz, telefon + 420 233 375 542.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
    č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
    č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
    č. 85/1995 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, včetně vedení Vašeho uživatelského účtu, a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných či stavovských právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou těmito předpisy.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce a osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní a daňové služby (zpracovatelé osobních údajů).
  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.